Hasbro

 1. Blackout (Leader)

  Studio Series  

 2. Brawl (Voyager)

  Studio Series  

 3. Bumblebee (Deluxe)

  Studio Series  

 4. Bumblebee Vol. 2 Retro Pop Highway

  Studio Series  

 5. Crowbar (Deluxe)

  Studio Series  

 6. Devastator

  Studio Series  

 7. Grimlock (Leader)

  Studio Series  

 8. Ironhide (Voyager)

  Studio Series  

 9. Jazz (Deluxe)

  Studio Series  

 10. Lockdown (Deluxe)

  Studio Series  

 11. Megatron

  Studio Series  

 12. Optimus Prime (Voyager)

  Studio Series  

 13. Ratchet (Deluxe)

  Studio Series  

 14. Ss-05 Optimus Prime

  Studio Series  

 15. Ss-05 Optimus Prime (Legends)

  Studio Series  

 16. Ss-13 Megatron (Voyager)

  Studio Series  

 17. Ss-24 Bumblebee

  Studio Series  

 18. Ss-24 Bumblebee (1967 Volkswagen Beetle)

  Studio Series  

 19. Ss-25 Bumblebee

  Studio Series  

 20. Ss-25 Bumblebee (2016 Chevy Camaro)

  Studio Series  

 21. Ss-32 Optimus Prime

  Studio Series  

 22. Ss-34 Megatron

  Studio Series  

 23. Ss-38 Optimus Prime

  Studio Series  

 24. Ss15 - Bumblebee (With Charlie)

  Studio Series  

 25. Ss17 - Shadow Raider (Deluxe)

  Studio Series  

 26. Ss18 - Bumblebee Volkwagen

  Studio Series  

 27. Ss22 - Dropkick

  Studio Series  

 28. SS27 - Clunker Bumblebee

  Studio Series  

 29. Ss28 - Barricade

  Studio Series  

 30. SS29 - Sideswipe

  Studio Series  

 31. Ss33 - Bonecrusher

  Studio Series  

 32. Ss37 Rampage

  Studio Series  

 33. Ss39 - Cogman (Deluxe)

  Studio Series  

 34. Ss40 - Shatter

  Studio Series  

 35. SS41 Scrapmetal

  Studio Series  

 36. SS42 Long Haul

  Studio Series  

 37. Ss46 - Dropkick (Muscle Car)

  Studio Series  

 38. SS47 Hightower

  Studio Series  

 39. Ss49 - Bumblebee

  Studio Series  

 40. Ss51 Soundwave

  Studio Series  

 41. Ss52 Chromia - Arcee - Elita - 1

  Studio Series  

 42. SS53 Mixmaster

  Studio Series  

 43. SS55 Scavenger

  Studio Series  

 44. Ss58 Roadbuster

  Studio Series  

 45. Ss59 - Shatter

  Studio Series  

 46. SS60 Scrapper

  Studio Series  

 47. Ss61 Sentinel Prime

  Studio Series  

 48. SS62 - ROTF Satellite Soundwave

  Studio Series  

 1. 2p